APERTUM - Poistenie poľnohospodárov

Poistenie poľnohospodárov

Vďaka našim bohatým skúsenostiam zo spolupráce s agropodnikateľmi veľmi dobre vieme, že naväčší vplyv na ich podnikanie majú práve tažko predvídateľné ale hlavne neovplyvniteľné udalosti. Preto je jednou z našich špecializácií aj sektor AGRO poistenia. Naši špecialisti Vám vypracujú každoročne optimálne nastavené krytie voči rizikám ktoré môžu hroziť Vášmu hospodárstvu. Vyberte si oblať poistenia, ktorá Vás zaujíma pre bližšie informácie o možnom krytí, ktoré poistenie poľnohospodárov

Plodiny na ornej pôde

Neustále a ťažko predvídateľné zmeny počasia v posledných rokoch ohrozujú úrodu poľnohospodárov, ktorí tak v za pár minút možu prísť o značnú časť svojej úrody a tým aj o svoje podnikanie.
Poistenie plodín Vás síce nezachráni pred živelnými udalosťami, avšak dokáže nahradiť spôsobené škody tak, aby vaše podnikanie nebolo nijako ohrozené.

Aké riziká kryje poistenie plodín?

 • krupobitie
 • víchrica
 • požiar
 • povodeň, záplava, zosuv pôdy
 • jarný mráz u vybraných plodín
 • vymrznutie (zimný mráz) u vybraných plodín
 • sucho pri vzchádzaní

Aké plodiny je možné poistiť?

 • obilniny – napr. pšenica, jačmeň, raž, ovos ...
 • olejniny – napr. repka, slnečnica, horčica ...
 • okopaniny – napr. cukrová repa, zemiaky ...
 • strukoviny – napr. hrach, sója ...
 • zelenina, krmoviny, aromatické a koreninové rastliny
 • špeciálne plodiny: chmeľ, jednoročné liečivé rastliny, tabak

Čo sa deje v prípade škodovej udalosti?

Vzhľadom na špecializáciu našich pracovníkov na agrosektor, je bežnou praxou naša priama účasť pri vybavovaní poistných udalostí našich klientov - od obhliadky až po ukončenie šetrenia a výplatu plnenia.

 

Ovocné sady

Tak ako vrtochy počasia ovplynňujú činnosť poľnohospodárov na poliach, neobchádzajú ani ovocné sady. Náhla zmena počasia dokáže behom okamihu zničiť celú úrodu sadu a svojho majiteľa tak pripraviť o dlhé roky budované podnikanie.
Poistenie Vás síce nezachráni pred živelnými udalosťami, avšak dokáže nahradiť spôsobené škody tak, aby vaše podnikanie nebolo nijako ohrozené.

Aké riziká kryje poistenie sadov?

 • krupobitie
 • víchrica
 • jarný mráz
 • zimný mráz

Čo všetko je možné poistiť?

 • plody jadrovín, bobuľovín, kôstkovín a škrupinovín
 • ovocné výpestky, mladé výsadby, stromy a kríky
 • konštrukcia sadov

Čo sa deje v prípade škodovej udalosti?

Vzhľadom na špecializáciu našich pracovníkov na agrosektor, je bežnou praxou naša priama účasť pri vybavovaní poistných udalostí našich klientov - od obhliadky až po ukončenie šetrenia a výplatu plnenia.

 

Vinič

Víno a vinič sú od nepamäti súčasťou slovenského poľnohospodárstva. Posledné roky však klimatické zmeny ako mráz alebo krupobitie ovplyvňujú ponikanie našich vinárov do takej miery, že nejedného pripravili o celú úrodu, čo sa prejavilo aj na výsledkoch jeho podnikania.
Poistenie Vás síce nezachráni pred živelnými udalosťami, avšak dokáže nahradiť spôsobené škody tak, aby vaše podnikanie nebolo nijako ohrozené.

Aké riziká kryje poistenie vinohradu?

 • krupobitie
 • jarný mráz
 • zimný mráz

Čo všetko je možné poistiť?

 • vinič
 • sadenice viniča
 • konštrukcia vinohradu

 

Čo sa deje v prípade škodovej udalosti?

Vzhľadom na špecializáciu našich pracovníkov na agrosektor, je bežnou praxou naša priama účasť pri vybavovaní poistných udalostí našich klientov - od obhliadky až po ukončenie šetrenia a výplatu plnenia.

 

Zvieratá

Zvieratá neodmysliteľne patria k hospodárstvu, avšak nákazy a infekčné ochorenia sú hrozbou, ktorú len ťažko dokáže hospodár ovplyvniť, rovnako ako poranenia, úrazy alebo straty pri pôrodoch.

Poistenie Vás síce nezachráni pred týmito nečakanými udalosťami, avšak dokáže nahradiť spôsobené škody tak, aby vaše podnikanie nebolo nijako ohrozené.

Aké riziká kryje poistenie zvierat?

 • nákaza hospodárskych zvierat (napr. mor HD a ošípaných, dyzentéria, BSE, slintačka a krívačka a ďalšie)
 • nákaza hydiny (napr. salmonelóza, tuberkulóza, vtáčia chrípka a ďalšie)
 • infekčné ochorenie prenosného charakteru, otrava
 • uhynutie hydiny spôsobené prehriatím organizmu, alebo z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie
 • jednotlivé škody: pôrodná škoda, zlomeniny, popáleniny, uškrtenie, vytknutie a ďalšie
 • úhyn, krádež a strata pri preprave

Čo všetko je možné poistiť?

 • hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy, hydina, králiky, kone
 • špeciálne možno dojednať: poistenie farmových chovov jeleňov, danielov, muflónov a bažantov
 • taktiež poistenie pre prípad zničenia vajec v elektrickej liahni a uhynutia jednodňovej hydin

Čo sa deje v prípade škodovej udalosti?

Vzhľadom na špecializáciu našich pracovníkov na agrosektor, je bežnou praxou naša priama účasť pri vybavovaní poistných udalostí našich klientov - od obhliadky až po ukončenie šetrenia a výplatu plnenia.

 

Stroje

Lom stroja je udalosť nepredvídavého charakteru a náhleho poškodenia a zničenia strojov, ktoré majú za následok stratu ich funkčnosti. Poistiť proti poškodeniu a zničeniu je možné prakticky všetky stroje a strojné zariadenia, pričom sa prihliada na ich vek a technický stav. Časovo ohraničená záruka dodávateľa stroja sa vzťahuje len na výrobné chyby stroja, nie na chyby jeho obsluhy. Poistenie strojov a elektroniky kryje aj náklady potrebné na uvedenie stroja do prevádzkyschopného stavu v akom bol pred poistnou udalosťou, náklady na demontáž a montáž stroja, dopravu náhradných dielov.

Poistenie Vás síce nezachráni pred týmito nečakanými udalosťami, avšak dokáže nahradiť spôsobené škody tak, aby vaše podnikanie nebolo nijako ohrozené.

Aké riziká kryje poistenie strojov?

 • chybu konštrukcie, chybu materiálu, výrobnú chybu
 • pretlak pary, plynu alebo kvapaliny či podtlak
 • nedostatok vody v kotle
 • pád alebo vniknutie cudzieho predmetu
 • skrat, prepätím alebo indukciou elektrického prúdu
 • zlyhanie meracích, regulačných alebo zabezpečovacích zariadení
 • nesprávnou obsluhou
 • nešikovnosť, nepozornosť, nedbanlivosť
 • odcudzenie a vandalizmus
 • požiar, výbuch, úder blesku, víchrica, krupobitie, povodeň
 • havária

Čo všetko je možné poistiť?

 • poľnohospodárske stroje a strojné zariadenia: kombajny, traktory, teleskopické nakladače, postrekovače, sejačky, pluhy, disky a pod.
 • dopravné stroje a zdvíhadlá
 • dojacie linky a technológie na spracovanie rastlinných a živočíšnych produktov
 • sušičky a pozberové linky

Čo sa deje v prípade škodovej udalosti?

Vzhľadom na špecializáciu našich pracovníkov na agrosektor, je bežnou praxou naša priama účasť pri vybavovaní poistných udalostí našich klientov - od obhliadky až po ukončenie šetrenia a výplatu plnenia.

 

Stroje - Leasing

Okrem zabezpečenia najlepšieho poľnohospodárskeho poistenia, pre svojich klientov dokážeme sprostredkovať aj financovanie poľnohospodárskych strojov, technológií a vozidiel. Spolupracujeme s poprednými leasingovými spoločnosťami, ktoré sú dlhodobo etablované na Slovenskom trhu a poskytujú financovanie pre poľnohospodárov. 

Partnerské leasingové spoločnosti:

 • IMPULS - LEASING Slovakia
 • Tatra Leasing

Stačí keď nám poviete o aký stroj by ste mali záujem a my sa postaráme o nastavenie ideálneho spôsobu financovania tak aby čo najmenej zaťažil Vašu peňaženku. 

Poskytujeme sprostrekovanie financovania poľnohospodárskej techniky a to najmä na:
 • Traktory
 • Kombajny
 • Postrekovače
 • Závesné zariadenia (napr. sejačky, pluhy, lisy)
 • Pozberové linky (napr. čističky, sušičky)
 • ​​Dojacie a chladiace zariadenia
 • ​​Motorové vozidlá – osobné aj nákladné

 

Zodpovednosť

Každý farmár by mal byť chránení pred škodou ktorú môže spôsobiť pri výkone svojej činnosti. Najlepšou formou je poistenie prevádzkovej zodpovednosti za škodu. Poistenie zodpovednosti za škodu kryje nároky tretích osôb, za ktoré je vaša spoločnosť právne zodpovedná. V prípade škôdy na pôde, vode, ovzduší alebo biotopoch je to poistenie zodpovednosti za enviromentálnu škodu. Táto zodpovednosť za škodu Vám vyplýva zo zákona

Aké sú možnosti poistenia zodpovednosti?

 • poistenie prevádzkovej zodpovednosti
 • poistenie enviromentálnej zodpovednosti
 • poistenie profesnej zodpovednosti
 • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi štatutárnych orgánov D & O
 • poistenie zodpovednosti zamestnanca voči zamestnávateľovi

POISTENIE PREVÁDZKOVEJ ZODPOVEDNOSTI

Každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí inému bez rozdielu, či ju spôsobí ako fyzická alebo právnická osoba. Pokiaľ podnikáte, nemusí ísť len o škodu zavinenú vašou nedbanlivosťou alebo porušením právnej povinnosti. V mnohých prípadoch zodpovedáte za škodu bez ohľadu na zavinenie.

Aké škody môžete spôsobiť?

 • na zdraví a živote
 • na veci
 • následnú majetkovú ujmu vrátane ušlého zisku

Poistenie kyje škody spôsobené poškodenému:

 • prevádzkovou činnosťou
 • výkonom vlastníckych práv, správy a prevádzkovania nehnuteľnosti, kotré slúžia na podnikanie
 • používaním alebo spotrebou vadného výrobku alebo vadou vykonanej práce po jej odovzdaní

Osobitnou časťou poistenia je zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom, resp. vadne vykonanou prácou. Váš výrobok môže následkom materiálovej alebo konštrukčnej vady prestať plniť svoju funkciu a spôsobiť škodu.
 

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ENVIROMENTÁLNU ŠKODU

Na Slovensku bol s účinnosťou od 1. septembra 2007 prijatý zákon č. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave enviromentálnych škôd, ktorý ukladá povinnosť prevádzkovateľom od 1. septembra 2012 zabezpečiť si finančné krytie svojej zodpovednosti za enviromentálnu škodu.

Čo je enviromentálna škoda?

Enviromentálna škoda znamená závažné nepriaznivé ekologické, resp. chemické účinky na:

 • vode
 • pôde
 • chránených druhoch a chránených biotopoch (flóra, fauna) európskeho významu

Čo je poisteným kryté?

 • poistenie zodpovednosti za enviromentálnu škodu spôsobenú únikom znečisťujúcich látok
 • poistné krytie sa vzťahuje na chránené druhy a biotopy (rastlinstvo a živočíšstvo), ovzdušie, vodu a pôdu
 • poistené sú aj náklady na: preventívne opatrenia, nápravné opatrenia v prípade znečistenia, technické náklady
 • súčasťou poistenia je i náhrada trov občianskeho súdneho konania

Majetok

Tak ako by nemalo význam podnikať po totálnom zničení všetkej úrody alebo úhyne zvierat, rovnako ťažko by sa dalo fungovať so zhorenou budovou alebo skladovacou halou.

Aké poistenia majetku existujú?

 • poistenie nehnuteľností slúžiacich poľnohospodárskej výrobe ako sú hlavné budovy, vedľajšie stavby, sušičky, pozberové linky, silá, maštale a bitúnky a iné
 • poistenie technológie výkrmu zvierat, dojacích liniek, plniacich a baliacich liniek
 • poistenie hnuteľných vecí
 • poistenie poľnohospodárskych zásob: obilie, ovocie, zelenina, slama, siláž

Aké riziká dokáže kryť poistenie?

a) živelné nebezpečenstvá:

 • požiar, výbuch, víchrica, krupobitie, záplava, povodeň
 • priamy aj nepriamy úder blesku, náraz alebo zrútenie pilotovaného lietadla, jeho častí alebo nákladu
 • zosuv pôdy alebo sadanie pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavín
 • pád stromov, stožiarov,zemetrasenie,tiaž snehu alebo námrazy

 

b) doplnkové nebezpečenstvá

 • únik vody z vodovodných zariadení, únik vody zo sprinklerových hasiacich zariadení
 • krádež vlámaním a lúpež, vandalizmus

 

c) technické nebezpečenstvá

 • nedostatok vody v kotly
 • chyba konštrukcie, vada materiálu
 • pád poistenej veci alebo vniknutie cudzieho predmetu
 • skrat alebo iné pôsobenie elektrického prúdu
 • lom stroja a elektroniky

 

Mám záujem...

Zadajte Vaše meno a e-mailMáte záujem o:

Priestor pre doplňujúce info

Naši významní AGRO klienti

vitalita3
ebed